Vår integritets- och ansvarspolicy

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag.

Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Egma Revision AB och eventuellt av dess nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.

Egma Revision AB:s behandling av personuppgifter

Egma Revision AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande lagstiftning. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, eller annan, till exempel Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. 

Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Egma Revision AB som åtagit sig att utföra uppdraget. Egma Revision AB kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för Egma Revision AB berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bland annat kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan Egma Revision AB även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Cookies/Kakor

Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies.

Mottagare av informationen

Egma Revision AB är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Egma Revision AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Egma Revision AB i syfte att kontrollera och upprätthålla opartiskhet och självständighet, Egma Revision AB att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Egma Revision AB kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Egma Revision AB ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Egma Revision AB ansvarar enligt gällande lagstiftning för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Egma Revision AB system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Egma Revision AB skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Egma Revision AB att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna.

Ansvarspolicy

Det är alltid företagaren själv som tar ansvar för att rätt underlag upprättas i rätt ordning och i rätt tid. Egma Revision AB tar inte ansvar för eventuella fel eller brister i bokföringen, om upptäckt görs påpekar Egma Revision AB detta till kund och i de fall felen eller bristerna inte åtgärdas har Egma Revision AB rätt att avsluta samarbetet med kunden. Egma Revision AB verkar enbart som en mellanhand och rådgivare gentemot myndigheterna för kunds räkning.

Vid ett övertagande från en annan byrå eller liknande tar Egma Revision AB inte ansvar för tidigare upprättad bokföring eller bokslut utan detta ansvarar företagaren själv för. I samband med övertagandet kan Egma Revision AB komma att ta ut extra avgifter. Avgifternas storlek är beroende av vid vilken tidpunkt under ett räkenskapsår som övertagandet sker, om en eller flera verifikationer behöver registreras om i Egma Revision AB:s system samt om Egma Revision AB behöver ta en eller flera tidskrävande kontakter med den gamla byrån eller liknande för att kunna fortsätta arbetet.

Vid ett överlämnande till en annan byrå eller liknande tar Egma Revision AB inte ansvar för eventuella kostnader som den nya byrån eller liknande fakturerar till kunden i samband med detta. Dessa kostnader kan till exempel vara om den nya byrån eller liknande behöver registrera om en eller flera verifikationer i sitt system eller om det behövs en eller flera tidskrävande kontakter för att kunna fortsätta arbetet. Egma Revision AB gör ett avslut av kunden fram till det överenskomna datumet för överlämning och har rätt till att ta ut extra kostnader i samband med detta, dessa kostnader kan till exempel vara om kunden väljer att avsluta samarbetet under ett pågående räkenskapsår eller om Egma Revision AB behöver lägga ner tidskrävande kontakter med den nya byrån eller liknande innan, under eller efter avslutat samarbete.